رسانه ديجيتال هيرو رسانه ديجيتال هيرو .

رسانه ديجيتال هيرو

مصاحبه نيمه متمركز

جواب نيمه متمركز96

فهرست اسامي معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي اعلام نتايج نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ در روز ۲۴ مهرماه منتشر شد.

نتايج آزمون رشته‌ هاي تحصيلي نيمه‌متمركز 96 علوم ورزشي يا انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش ساير رشته‌هاي تحصيلي آزمون نيمه‌متمركز سراسري سال 1396 (دوره‌هاي روزانه، شبانه «نوبت دوم» دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور) به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌ داوطلبي‌ معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور تا چند برابر ظرفيت نيمه متمركز هر رشته،نتايج نيمه متمركز دانشگاه، نتيجه نيمه متمركزو...از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در روز 24 مهرماه منتشر شد.

معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه‌ زماني اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه‌اي كه به همراه فهرست معرفي‌شدگان اين قبيل رشته‌ها منتشر خواهد شد، براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام كنند.

هر گونه تغييرات منعكس شده به سازمان سنجش پس از اعلام نتايج اوليه از قبيل اصلاح سوابق تحصيلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش يا اعمال سهميه از سوي ارگان‌هاي ذيربط در نتيجه نهايي داوطلبان ذينفع اعمال شده است.

داوطلبان مي‌توانند همزمان با انتشار كارنامه نتيجه نهايي در روز 24 مهرماه جواب رشته هاي نيمه متمركز كارنامه نتيجه مرحله اول اصلاح شده خود را نيز مشاهده كنند.

 

.ناگفته نماند كساني كه الان در يك رشته محل متمركز ثبت نام نيمه متمركز 96كرده اند و امروز نام خود را در بين معرفي شدگان مي بينند فعلا نيازي نيست كه از دانشگاه محل تحصيل خود انصراف دهند. اين افراد مي توانند در كليه مراحل گزينش و استخدام و مصاحبه شركت كنند و درصورتي كه اسمشان در ليست معرفي شدگان نهايي باشد آنزمان بايد از دانشگاه محل تحصيل خود انصراف دهند و از بهمن ماه در رشته محل نيمه متمزكز ثبت نام نمايند و درهرصورت از تحصيل از دانشگاه متمركزي كه مهر ماه در آن قبول شده اند منع مي شوند.

پس دانشجوياني كه الان در ترم يك  دانشگاه مشغول به تحصيل هستند و دانشجو شده اند و اسمشان را در ليست چندبرابر ظرفيت پيدا مي كنند عنايت داشته باشند تنها در صورتي مراحل مصاحبه نيمه متمركز و معاينات و گزينش را دنبال كنند كه مطمئن هستند در صورت قبولي در رشته محل نيمه متمركز ديگر تمايلي به ادامه تحصيل در رشته متمركز محل فعلي شان ندارند. درضمن شروع كلاس هاي رشته محل هاي نيمه متمركز از بهمن ماه خواهد بود.

شيوه ي پذيرش نيمه متمركز

 

روش گزينش نيمه متمركز، روشي است كه اسامي پذيرفته شدگان نهايي نيمه متمركز كنكور سراسري به صورت قطعي و در يك مرحله اعلام نمي شود. براي رشته هايي نيمه متمركز كه نياز به اقدامات ديگري نظير مصاحبه نيمه متمركز ، معاينه، آزمون عملي نيمه متمركز كنكور سراسري و يا علمي جداگانه دارد، بعد از اعلام نتايج نهايي رشته هاي نيمه متمركز ومتمركز و از بين آن دسته از داوطلبان نيمه متمكز كه كد اينگونه رشته ها را انتخاب كرده و در اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز 96پذيرفته نشده اند، به صورت چند برابر ظرفيت گزينش صورت مي گيرد.

 

اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي اعلام مي شود. در گزينش نهايي هر يك از رشته هاي نيمه متمركز علاوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحل فوق مربوط به هر رشته نيز ملاك قرار داده مي شود و اسامي پذيرفته شدگان نهايي اعلام مي شود.

 

پس از انتشار فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي متمركز، فهرست اسامي معرفي شدگان متمركز هر يك از كدرشته هاي نيمه متمركز تا چند برابر ظرفيت هر رشته با توجه به نمره كل از بين داوطلباني كه كد رشته يا كد رشته هاي مذكور را انتخاب كرده اند استخراج و اعلام خواهد شد.

تبصره: آن دسته از داوطلباني كه در كد رشته متمركز انتخابي، قبل از كد رشته هاي نيمه متمركز پذيرفته شوند، در رديف واجدين شرايط رشته هاي نيمه متمركز به منظور استخراج فهرست معرفي شدگان رشته يا رشته هاي نيمهمتمركز قرار نمي گيرند.

گزينش نهايي در هر رشته بر اساس نمره كل اكتسابي مربوط و با توجه به نتايج مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و يا علمي و نتيجه بررسي صلاحيتهاي عمومي داوطلبان توسط ارگان ذيربط، انجام و فهرست اسامي قبول شدگان نهايي استخراج و اعلام خواهد شد.

 

پذيرفته شدن داوطلب نيمه متمركز پس از موفقيت در مصاحبه و معاينه و يا آزمون عملي و گزينش نهايي در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز دوره هاي روزانه، به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي براي وي محسوب مي شود.

در صورتي كه براي مراحل گزينش رشته يا رشته هاي نيمه متمركز معرفي شده اقدام كنند و در مراحل مختلف گزينش رشته نيمه متمركز يا رشته هاي مذكور پذيرفته شوند و فهرست اسامي آنان جزو پذيرفته شدگان نهايي رشته نتايج نيمه متمركز اعلام شود، قبولي قبلي آنان در رشته متمركز لغو گرديده و با آنان همانند دانشجويان انتقالي رفتار خواهد شد.

نكته مهم: به آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي متمركز شرايط خاص و يا رشته هاي داراي تعهد (مانند رشته هاي بومي) قرار مي گيرند، توصيه مي شود از ادامه شركت در مراحل مصاحبه، آزمون علمي و يا عملي رشته هاي نيمه متمركز خودداري كنند. بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان رشته هاي متمركز داراي تعهد، در رديف پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي نيمه متمركز قرار گيرند، مطابق مفاد سند تعهد محضري اخذ شده با آنان رفتار خواهد شد.

نتايج نهايي رشته هاي نيمه متمركز حدودا در اواخر دي ماه و يا اوايل بهمن ماه اعلام مي شود، بنابراين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز از نيمسال دوم (بهمن ماه) خواهد بود.

پرسنل رسمي هر يك از وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانمؤسسات آموزش عالي وابسته به آنها در آزمون سال جاري به روش نيمه متمركز دانشجو مي پذيرند، در صورتيكه تا تاريخ 29 /12/1391 حداقل سه سال تمام سابقه خدمت رسمي در وزارتخانه ، سازمان و ارگان ذيربط داشته و نام و شماره كد وزارتخانه يا سازمان و يا ارگان محل خدمت خود را هنگام ثبت نام آزمون سراسري مشخص كرده باشند، با امكان قبولي تا چهار برابر، نسبت به ساير داوطلبان گزينش و معرفي خواهند شد.

معرفي رشته هاي نيمه متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي شود و داوطلباني كه مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و آزمون عملي را با موفقيت طي نمايند و در رديف پذيرفته شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان اعلام نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه متمركز هستند.

 

روش گزينش دانشجو در كد رشته محل هايي كه پذيرش آنها صرفا بر اساس سوابق تحصيلي نيمه متمكز است

 

بر اساس مصوبات نوزدهمين جلسه كارگروه ماده 4 قانون پذيرش دانشجو مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي، پذيرش در تعدادي از كد رشته محل هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي صرفا براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت مي پذيرد.

پذيرش در تمام كد رشته هاي تحصيلي فوق كه صرفا با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي گيرد، به روش متمركز خواهد بود. در اين روش فقط معدل كتبي ديپلم داوطلبان واجد شرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار مي گيرد و اسامي پذيرفته شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعلام مي شود.

در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي (از نظر سهميه، بوم و ...) و بر اساس معدل كتبي ديپلم، به اولين كد رشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد (در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند)، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي شود. به منظور اعلام اسامي پذيرفته شدگان، اقدامات زير انجام مي گردد:

 

 • بررسي كدرشته هاي انتخابي داوطلبان و ذخيره كردن آنها به همراه ساير اطلاعات آنان
 • تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي (از هر لحاظ) و مقايسه اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي گيرد.
 • اعلام اسامي پذيرفته شدگان

 

تبصره: از آنجا كه پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت مي پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي، تجربي ، انساني و ....) متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن مي شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود.

راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل:

 

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام مشاوره تحصيلي درخت دانش

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۰:۱۹ توسط:teletexting موضوع:

كارشناسي بدون كنكور پيام نور 96

ثبت نام بدون كنكور پيام نور96

استقبال از دانشگاه پيام نور در چند سال گذشته و مخصوصا با برداشتن شرط آزمون ورودي بدون كنكور پيام نور، رشد خيره كننده اي داشته است . ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور همواره يكي از انتخاب هاي اول داوطلباني بوده كه وقت كمتري براي شركت در كلاس هاي دانشگاه پيام نور دارند . پايين بودن شهريه دانشگاه پيام نور و شرايط زماني كلاس هاي دانشگاه پيام نور سبب شده هرساله دانشجويان زيادي جذب دانشگاه پيام نور شوند  . در سالهاي قبل ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور منوط به شركت در دوره هاي فراگير بدون كنكور پيام نور بود كه شرايط خاص خودش را داشت ولي از 2 سال گذشته براي تحصيل بدون كنكور در دانشگاه پيام نور تنها سوابق تحصيلي ملاك قرار مي گيرد . در ادامه زمان ثبت نام بدون كنكور پيام نور ، نحوه ثبت نام بدون منمور پيام نور و شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور 96 توضيح داده شده است.

شرايط ثبت نام بدون كنكور پيام نور 96

 در رابطه با شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور 96 لازم است به اطلاعتان برسانيم كه كليه داوطلبان در صورت دارا بودن مدارك مورد نياز جهت ثبت نام امكان ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور را خواهند داشت.حتي آن دسته از داوطلباني كه موفق به شركت در كنكور سراسري نشده اند.بنابراين حضور در كنكور سراسري از شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور 96 نخواهد بود و  متقاضياني كه به هر دليلي در آزمون سراسري حضور نداشته اند هم امكان ثبت نام بدون آزمون پيام نور را خواهند داشت.

 

زمان و نحوه ثبت نام بدون كنكور كارشناسي پيام نور 96

 

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه پيام نور 96 در دو نوبت مهر و بهمن ماه از طريق سايت سازمان سنجش انجام مي گيرد.نحوه ثبت نام بدون كنكور كارشناسي پيام نور به صورت اينترنتي انجام مي گيرد و نيازي به مراجعه حضوري به دانشگاه نخواهد بود.ورودي هاي مهر ماه بايد در اواخر مرداد ماه با مراجعه به سايت سنجش و مشاهده ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه پيام نور 96 حداكثر 150 رشته محل را انتخاب نمايند. ورودي هاي بهمن ماه نيز بايد از اواسط آبان تا اواخر آذر ماه اقدامات لازم را جهت ثبت نام و انتخاب رشته خود انجام دهد.توجه داشته باشيد كه در ثبت نام بدون كنكور پيام نور هم امكان تكميل ظرفيت وجود دارد و داوطلبان ورودي مهر ماه مي توانند از تاريخ 24 مهر ماه تا 24 آبان ماه در تكميل ظرفيت بدون كنكور پيام نور شركت و در اين مرحله نسبت به انتخاب هاي خود تجديد نظر كنند.ضمن اينكه در سال جاري جهت انجام مرحله تكميل ظرفيت مي بايست به دانشگاه به صورت حضوري مراجعه كنيد و مرحله ثبت نام تكميل ظرفيت را انجام دهيد.

 

شرايط ثبت نام بدون كنكور پيام نور 96

 

شرايط ثبت نام بدون كنكور پيام نور 96 براي متقاضيان در صورت داشتن يكي از مدارك زير فراهم ميباشد:

 • ديپلم 4 ساله نظام قديم
 • مدرك پيش دانشگاهي
 • مدرك فوق ديپلم ( كارداني )

لازم به ذكر است داوطلباني كه آخرين مدرك تحصيلي آنها ديپلم فني و حرفه اي است ، شرايط ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور 96 را ندارند و اين داوطلبان تنها مي توانند در مقطع كارداني آغاز به تحصيل داشته باشند . از آنجايي كه ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور تنها در مقطع كارشناسي ( ليسانس ) ممكن است ، اگر قصد تحصيل در مقطع كارداني را داريد به شما ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي و ثبت نام بدون كنكور دانشگاه غيرانتفاعي را توصيه مي كنيم.

 

مطالب مرتبط:


راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل:

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

سايت مشاوره تحصيلي

 


برچسب: كارشناسي بدون كنكور پيام نور 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۴۲:۵۶ توسط:teletexting موضوع:

منابع آزمون تيزهوشان نهم به دهم

منابع آزمون تيزهوشان نهم به دهم

روش هاي قبولي در آزمون تيزهوشان نهم به دهم يكي از دغدغه هاي دانش آموزان نهمي است،منابع آزمون تيزهوشان نهم به دهم هرسال از طريق آموزش و پرورش برگزار مي گردد. اين آزمون براي شناخت استعدادهاي درخشان و ورود آنها به دبيرستان هاي سمپاد مي باشد. هرسال دانش آموزان زيادي در اين آزمون شركت مي كنند. رقابت در آزمون تيزهوشان بسيار زياد است.تنها راه ورود دانش آموزان به مدارس تيزهوشان، شركت در آزمون تيزهوشان است. براي موفقيت در آزمون تيزهوشان ششم به هفتم ، علاوه بر برنامه ريزي درسي صحيح و تلاش دانش آموزان، آشنايي با منابع اين آزمون تيزهوشان نهم به دهم نيز بسيار موثر است. اصلي ترين منبع  آزمون تيزهوشان 97، كتاب درسي است. بيش تر سوالات اين آزمون تيزهوشان از محتواي كتاب درسي طرح مي شود، اما برخي از سوالات، نمونه ي مشابهي در كتاب درسي ندارند. اينجاست كه دانش آموزان براي تسلط بيش تر، نياز به كتاب هاي كمك درسي پيدا مي كنند. در آزمون تيزهوشان، حدود يك سوم سوالات هر ماده درسي از پايه هشتم و حدود دو سوم سوالات نيز از پايه نهم سال تحصيلي طراحي مي شود. سوالات آزمون تيزهوشان نهم به دهم، از كتاب هاي رياضي، علوم تجربي، مطالعات اجتماعي ( تاريخ، جغرافيا، اجتماعي)، زبان و ادبيات فارسي و قرآن و معارف اسلامي (آموزش قرآن و پيام هاي آسمان) به شيوه ي چهارگزينه اي طرح مي شود. در اين مقاله، به بررسي منابع آزمون تيزهوشان،منابع تيزهوشان،مدارس تيزهوشان،نتايج تيزهوشانو.. نهم به دهم مي پردازيم.

منابع رياضي تيزهوشان

 

همانطور كه در مقاله تحليل آزمون تيزهوشان گفتيم، درس رياضي اهميت زيادي در آزمون تيزهوشان 97دارد. براي مطالعه درس رياضي، كتاب درسي را پيشنهاد مي كنيم اما در صورت اينكه بخواهيد مطالعه ي بيش تر و گسترده تري انجام دهيد و روي كتاب تسلط بيش تري داشته باشيد، كتاب رياضيات انديشمند پايه نهم به دهم گزينه خوبي است. دليل پيشنهاد اين كتاب  پاسخ هاي تشريحي منحصر به فرد آن است.

 

 

منابع علوم تجربي تيزهوشان

 

بعد از رياضي، درس علوم تجربي در آزمون تيزهوشان،  اهميت زيادي در  بين باقي درس هاي آزمون تيزهوشان دارد. پيشنهاد ما براي تسلط بيش تر در درس علوم تجربي، كتاب خيلي سبز علوم تجربي است. اين كتاب مطالب درسي را با زباني خوب و ساده شرح داده است و پاسخ هاي تشريحي آن، دانش آموزان را در يادگيري بهتر ياري مي كند.

 

 

منابع زبان و ادبيات فارسي تيزهوشان

 

اهميت درس زبان و ادبيات فارسي را به هيچ عنوان دست كم نگيريد.كتاب كمك درسي تيزهوشان پيشنهاد ما براي درس زبان و ادبيات فارسي، كتاب هاي انتشارات مبتكران است. اين كتاب با زباني ساده و قابل فهم مباحث كتاب را  به خوبي شرح داده است.

 

منابع علوم اجتماعي تيزهوشان

 

 درس علوم اجتماعي جز درس هاي راحت آزمون تيزهوشان 97محسوب مي شود. براي جواب دادن به سوالات علوم اجتماعي منابع ازمون تيزهوشان بايد به طور دقيق خوانده شود. براي تسلط بيش تر درس علوم اجتماعي پايه هشتم، كتاب جامع تيزهوشان مبتكران، كتاب كاملي براي مطالعه ي اين بخش از آزمون تيزهوشان است.

 

منابع قرآن و معارف اسلامي (آموزش قرآن و پيام هاي آسمان) تيزهوشان

 

در مطالعه ي اين بخش، اولويت با كتاب درسي و منابع آزمون تيزهوشان است اما به منظور يادگيري بهتر اين درس، كتاب ميكرو طبقه بندي گاج  بهترين گزينه براي داوطلبان تيزهوشان است.


راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش: 

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۶:۵۴ توسط:teletexting موضوع:

بهترين منابع كمك آموزشي كنكور

برنامه ريزي براي كنكور

كنكور يكي از اتفاقاتي است كه هر ساله شاهد آن هستيم كه البته قبولي در كنكور براي بسياري از داوطلبان به يك كابوس تبديل شده است اما اين تصور كاملا اشتباه است و عبور از اين مرحله هم راهكار هاي مخصوص خودش را دارد . شما داوطلبان با بكارگيري راهكار ها و تكنيك هاي ساده كه در اين مقاله براي شما توضيح خواهيم داد مي توانيد به راحتي اين مرحله را پشت سر بگذاريد. توجه داشته باشيد كه اگر به طور اصولي به مطالعه و انجام برنامه ريزي كنكور 97 بپردازيد ديگر از كنكور به عنوان يك آزمون سخت و طاقت فرسا ياد نخواهيد كرد.به همين خاطر با در نظر گرفتن تمامي مسائل مرتبط با كنكور97 در اين مقاله به طور كامل به مشاوره برنامه ريزي صحيح كنكور و جدول برنامه ريزي درسي و بهرين منابع كنكور عوامل موفقيت در كنكور پرداخته ايم.

اولين قدم در انجام  برنامه ريزي كنكور ۹۷ چيست؟

داوطلبان كنكوري توجه داشته باشيد كه قبل از هرچيز بايد اهداف خودتان را مشخص كنيد تا بتوانيد در مسير رسيدن به اهداف به انجام برنامه ريزي صحيح كنكور كه اولين قدم در موفقيت و كسب نمره قبولي مي باشد قدم برداريد. پس سه ركن اصلي برنامه ريزي كنكور ۹۷ عبارتند از:

 1. برنامه ريزي درسي
 2. انگيزه
 3. تلاش

براي موفقيت در كنكور اين اركان را در اولويت اصلي خود قرار دهيد.توجه داشته باشيد كه برنامه ريزي اصولي به اين معنا نيست كه بدون توقف فقط به مطالعه بپردازيد و خودتان را از استراحت محروم كنيد. خير! برنامه ريزي براي كنكور به اين شكل نخواهد بود.زمان مطالعه هر شخص با توجه به روحيه و ميزان توانايي در يادگيري متفاوت است پس علاوه برتوجه به ميزان افزايش ساعت مطالعه از كيفيت مطالعه غافل نشويد.

نحوه صحيح مطالعه و تست زدن در برنامه ريزي كنكور ۹۷

مهمترين عامل موفقيت در برنامه ريزي كنكور سراسري ۹۷ علاوه بر داشتن برنامه ريزي صحيح ، استفاده از منابع كنكور آموزشي، شركت در آزمون آزمايشي مناسب  ومهم تر از همه مطالعه صحيح و اصولي مي باشد.اكنون ممكن است بسياري از داوطلباني كه در مدرسه با معدل بالا فارغ التحصيل شده اند تصور كنند كه به دليل كسب معدل بالا حتما شيوهه ي صحيحي در مطالعه داشته اند اما اينطور نيست.

به اين دليل كه شيوه درس خواندن در مدرسه با كنكوري خواندن زمين تا آسمون متفاوت است. در مدرسه به دليل برگزاري امتحانات تشريحي تقريبا تمامي داوطلبان به طور كلي به مطالعه مطالب كتاب مي پردازند در صورتي كه براي كنكوري خواندن جزء به جزء خواندن مدنظر است به طوري كه حتي از حاشيه ها و پاورقي هاي كتاب هم نبايد غافل شد. بنابراين با توجه به اين موضوع نحوه مطالعه براب كنكور خود را تغيير دهيد و كنكوري درس بخوانيد و به طور موازي به تست زدن بپردازيد تا از تسلط بر مطلب مورد نظر اطمينان حاصل كنيد.

بررسي نكات مهم در نحوه مطالعه در برنامه ريزي كنكور ۹۷

 1. براي مطالعه و افزايش زمان مطالعه، از درس‌هاي مورد علاقه تان  شروع كنيد تا با انرژي بيشتري مطالعه را ادامه دهيد
 2. براي افزايش كيفيت مطالعه سعي كنيد يك درس اختصاصي و عمومي را به صورت يكي در ميان بخوانيد. زمان پيشنهادي براي مطالعه‌ي هر درس اختصاصي ۲ الي ۲ ساعت و نيم و براي درس عمومي ۱ الي ۱ ساعت و نيم است
 3. براي مطالعه‌ي درس‌هاي سخت و مشابه را در يك روز مطالعه نكنيد. سعي كنيد بعد از هر درس سنگين يك درس آسان را انتخاب كرده و مطالعه كنيد تا مطالب را خوب بخاطر بسپاريد
 4. براي هر يك ساعت مطالعه، ۱۰ الي ۱۵ دقيقه استراحت كنيد
 5. براي تسلط بر هر مبحث درس اختصاصي بلافاصله بعد از مطالعه‌ي آن و براي هر درس عمومي، ۲۴ ساعت بعد از مطالعه، تست بزنيد
 6. يادداشت‌برداري و نكته‌برداري هر مطلب و مرور آخر شب هم در برنامه خود بگنجانيد.

نقش منابع كمك آموزشي در برنامه ريزي كنكور ۹۷

اما در خصوص بهترين منابع كنكور و همچنين كمك آموزشي كه شاهد فروش آن در برند هاي مختلف در كتابخانه ها هستيم وهمچنين در خصوص بسياري از داوطلبان كه فقط تخصص در تهيه و جمع آوري منابع مختلف دارند نيز بايد بگوييم كه انتخاب منابع كمك آموزشي هم روش مخصوص به خودش را دارد يعني استفاده از منابع براي آشنايي با سوالات كنكوري و تسلط بيشتر بر روي تست زني راهكار مفيدي خواهد بود اما مفيدتر از آن دقت در تهيه منابع كمك آموزشي است كه مطالعه آنها بتواندد بهه موفقيت شما كمك كند و شما را دچار سردرگمي نكند.

بنابراين با توجه به تاكيد ما بر روي انتخاب منابع كمك آموزشي سعي كنيد منابع پرتكرار و معتبر را براي مطالعه تهيه كنيد.اما در خصوص طرز استفاده اين منابع هم لازم است بدانيد كه قبل از تسلط كامل بر روي مطالب كتاب هاي درسي به هيچ وجه سراغ تست زني نرويد چون اين روش مطالعه اصولي نخواهد بود و نتيجه مطلوبي نخواهد داشت.


راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام: سامانه مشاوره تحصيلي درخت دانش 


برچسب: منابع كمك درسي كنكور،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۵:۵۹ توسط:teletexting موضوع:

نحوه صحيح انتخاب رشته تكميل ظرفيت كنكور 96

تكميل ظرفيت آزاد

انتخاب رشته تكميل ظرفيت يكي از مهمترين بازه هاي انتخاب رشته مي باشد كه بايد به نكات زير در آن توجه داشته باشيد:

 • در دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت، دانشگاههايي كه ظرفيت آنها پر نشده است و يا دانشگاه، ظرفيت خود را در دفترچه اوليه انتخاب رشته كنكور سراسري 96 به اشتباه كمتر اعلام كرده است، ظرفيت جديد را منتشر مي كنند. دليل پر نشدن ظرفيت بعضي رشته ها در بعضي دانشگاهها، عدم استقبال داوطلبان در انتخاب كد رشته محلهاي آنها مي باشد و در نتيجه چون ظرفيت پر نشده است، دانشگاه در تكميل ظرفيت سعي مي كند اين ظرفيت خالي مانده را پر كند. بعضاً بين اين دانشگاهها و رشته ها، رشته ها و دانشگاههاي خوبي وجود دارد. اما بهترين نوع دانشگاهها در تكميل ظرفيت، دانشگاههايي است كه ظرفيت خود را در دفترچه اوليه كمتر وارد كرده اند.
 • انتخاب رشته تكميل ظرفيت كنكور سراسري را بهتر است كساني انجام دهند كه از قبولي اوليه خود راضي نيستند و در بين كد رشته هاي دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت سازمان سنجش، دانشگاهها و رشته هاي بهتري از قبولي اوليه خود پيدا مي كنند. همچنين تمامي كساني كه قبول نشده اند نيز مي توانند از اين شانس مجدد استفاده كنند..
 • بنابراين توجه داشته باشيد كه حتما در زمان تكميل ظرفيت، حداقل دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت انتخاب رشته كنكور سراسري 96 را مطالعه نماييد تا بتوانيد قبولي خود را بهتر كنيد و در اين زمينه مشاوره انتخاب رشته تكميل ظرفيت در رشته هاي تجربي، رياضي، انساني، هنر و زبانهاي خارجي به صورت حضوري و تلفني توسط مشاوران درخت دانش ارائه مي شود.

دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ۹۶

شما مي توانيد با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ۹۶ از رشته محل هاي اراعه شده در تكميل ظرفيت سال ۹۶ دانشگاه آزاد باخبر شويد. دفتر چه انتخاب رشته تكيمل ظرفيت دانشگاه آزاد از طريق سايت  azmoon.org قابل دريافت مي باشد. لينك دانلود دفترچه بعد از انتشار در همين صفحه قرار مي گيرد. براي تضمين قبولي خود پيشنهاد مي كنيم كه بعد از مطالعه دفترچه انتخاب رشته خود از آخرين تراز و رتبه قبولي در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد سال هاي گذشته با خبر شويد.

نحوه صحيح انتخاب رشته تكميل ظرفيت كنكور 96

از آنجا كه انتخاب رشته تكميل ظرفيت كنكور 96 شانسي دوباره و فرصتي مجدد براي قبولي داوطلبان كنكور 96 مي باشد، بايد در اين مرحله انتخاب رشته صحيح و دقيقي داشته باشيد تا در نتيجه در بهترين دانشگاه قبول شويد. توجه داشته باشيد كه در اين مرحله، تعداد انتخاب محل هاي دانشگاهي شما محدود است، بنابراين بايد انتخاب هاي واقع بينانه و منطقي بيشتري داشته باشيد تا احتمال قبولي شما افزايش يابد. بنابراين توصيه مي گردد كه علاوه بر علاقه به نكات مندرج در دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت كنكور 96 توجه فرمائيد و به بهترين نحو، انتخاب رشته خود را انجام دهيد. جهت تحقق اين امر ميتوانيد با مشاورين انتخاب رشته كنكور 96 مركز تماس بگيريد تا مشاورين مركز نحوه صحيح انتخاب رشته تكميل ظرفيت كنكور 96 دانشگاه سراسري و آزاد را براي شما بيان نموده و بتوانيد انتخاب رشته صحيح و معقولانه داشته باشيد.

رتبه و تراز لازم براي قبولي در تكميل ظرفيت كنكور سراسري و آزاد

از آنجا كه تعداد انتخاب هاي داوطلبان كنكور 96 سراسري و دانشگاه آزاد در مرحله ي تكميل ظرفيت محدود است پس بايد انتخاب هاي واقع بينانه و منطقي بيشتري داشته باشيد تا احتمال قبولي شما افزايش يابد. بنابراين بايد محل هاي دانشگاهي را انتخاب نمائيد. كه تراز آن را كسب كرده باشيد. پس اطلاع از تراز و رتبه لازم براي قبولي در تكميل ظرفيت كنكور سراسري و آزاد 96 به شما كمك مي كند به بهترين نحو انتخاب رشته تكميل ظرفيت صحيح و دقيقي داشته باشيد و در نتيجه در بهرتين دانشگاه قبول شويد.

جهت اطلاع دقيق از تراز و رتبه لازم براي قبولي تمامي رشته ها مي توانيد با مشاوران مجرب درخت دانش در ارتباط باشيد:


شماره تماس: 9099072943


كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: نحوه صحيح انتخاب رشته تكميل ظرفيت كنكور 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۹:۵۹ توسط:teletexting موضوع:

رشته هاي تكميل ظرفيت آزاد

رشته  هاي تكميل ظرفيت آزاد


در ادامه انتخاب رشته دانشگاه آزاد بعد از اعلام نتايج ، انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مهر و بهمن فرصت مجددي است كه در اختيار داوطلبان ثبت نام در رشته محل هاي با آزمون دانشگاه آزاد قرار مي گيرد تا با ثبت نام در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد در رشته محل هايي كه ظرفيتشان تكميل نشده است شانس خود را يك بار ديگر براي قبولي امتحان كنيد. مبناي شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 كارنامه كنكور 96 شماست . در اين مقاله قصد داريم راهنماي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مهر و بهمن در رشته تجربي را به شما معرفي كنيم . در حال حاضر ثبت نام تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 آغاز شده است . 


چرا راهنماي انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد رشته تجربي را نوشته ايم ؟


اصلي ترين گروهي كه در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد با آن سروكار داريم گروه آموزشي علوم تجربي است بنا به دلايل زير: 

 • در گروه هاي آموزشي غير از تجربي بيش از 95 درصد رشته محل ها بدون آزمون است و رشته محل هايي كه با آزمون بودند و براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد معرفي مي شوند بسيار محدود است. براي اينكه شما را راهنمايي كنيم بايد بگوييم اگر ساكن تهران نيستيد  و در يكي از رشته هاي غير پزشكي و غير پيراپزشكي مايل به تحصيل مي باشيد تقريبا تمامي رشته محل هاي دانشگاه آزاد شهر شما بدون كنكور است..
 • مي دانيم كه تمامي رشته محل هاي پزشكي و پيراپزشكي تنها از طريق كنكور دانشجو مي گيرند و از آنجايي كه خيلي از دانش آموزان در انتخاب رشته مرداد ماه هم در دانشگاه هاي دولتي انتخاب رشته كردند و هم در دانشگاه آزاد و هر 2 را قبول شده اند و از بين اين 2 انتخاب دانشگاه سراسري را انتخاب كرده اند بنابراين ثبت نام انتخاب رشته تكميل ظرفيت پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد حاوي انتخاب هاي زياد و جالبي براي دانش آموزان تجربي است كه مي خواهند از آخرين شانس خود براي ورود به رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي در كنكور استفاده كنند.

مشاهده ي ليست رشته محل هاي ارائه شده در تكميل ظرفيت كنكور دانشگاه ازاد 96

در تكميل ظرفيت دانشگاه ازاد در بهمن و مهرماه 96 فايلي كه داراي ليست رشته محل هاي ها باشد منتشر نشده و تنها داوطلبان در سايت معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه ازاد داوطلبان توانستند ليست رشته ها را مشاهده نمايند به همين خاطر به احتمال زياد امسال نيز شاهد همين اتفاق خواهيم بود. براي مشاهده ي اين ليست شما مي توانيد با وارد شدن در سايت معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد در صفحه اصلي روي لينك انتخاب رشته تكميل ظرفيت آزمون سراسري نيسمال اول 1396 و يا اگر در بهمن ماه قصد انتخاب رشته را داريد روي لينك نيمسال دوم كليك نماييد كه پس از وارد شدن در صفحه ي جديد روي لينك جدول محل هاي دانشگاهي كليك نماييد و در مرحله ي آخر مي بايست نظام آموزشي ، گروه ازمايشي و رشته و گرايش خود را انتخاب و سپس ليست رشته هاي اعلام شده در تكميل ظرفيت را مشاهده نماييد.


شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96


در چند سال گذشته شرط انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد، شركت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد بود.
بدين معنا كه شما بايد حتماً در انتخاب رشته اوليه شركت كرده باشيد تا بتوانيد حالا نيز در انتخاب رشته تكميل ظرفيت شركت كنيد.اما خوشبختانه اين الزام برداشته شد و حتي كساني كه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد شركت نكرده اند نيز مي توانند در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 شركت كنند.البته شرط شركت در كنكور سراسري هنوز پا برجاست و بدون كنكور، امكان شركت در تكميل ظرفيت براي شما وجود ندارد،نكته بسيار مهمي كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه اگر در دانشگاه آزاد در رشته اي قبول شده ايد و به دلايلي تمايل به ادامه تحصيل در آن رشته را نداريد!،يا صرفاً قصد داريد كه شانس خود را در تكميل ظرفيت نيز امتحان كنيد،بايد در نظر بگيريد كه در صورتيكه در تكميل ظرفيت در رشته اي پذيرفته شويد، ديگر امكان تحصيل در رشته قبلي را نداريد.


راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش در خصوص مشاوره تكميل ظرفيت:

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh

اينستاگرام مشاوره تحصيلي درخت دانش


برچسب: انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۹:۳۱ توسط:teletexting موضوع:

ليست رشته هاي تكميل ظرفيت پزشكي

تكميل ظرفيت رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي

 

مي دانيم كه تمامي رشته محل هاي پزشكي و پيراپزشكي تنها از طريق كنكور دانشجو مي گيرند و از آنجايي كه خيلي از دانش آموزان در انتخاب رشته مرداد ماه هم در دانشگاه هاي دولتي انتخاب رشته كردند و هم در دانشگاه آزاد و هر 2 را قبول شده اند و از بين اين 2 انتخاب دانشگاه سراسري را انتخاب كرده اند بنابراين ثبت نام انتخاب رشته تكميل ظرفيت پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد حاوي انتخاب هاي زياد و جالبي براي دانش آموزان تجربي است كه مي خواهند از آخرين شانس خود براي ورود به رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي در كنكور استفاده كنند،همچنين امكان ثبت‌نام در رشته‌هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع كارشناسي پيوسته در واحدهاي دانشگاهي خارج از استان تهران كه ظرفيت ثبت نام آنها تكميل شده است فراهم شده است و متقاضيان بايد از روز دوشنبه 10مهر ماه اين فرصت را پيدا كردند تا با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني www.azmoon.org  پس از مطالعه دفترچه راهنما و  تهيه كارت اعتباري نسبت به ثبت نام اقدام كنند

ليست رشته هاي تكميل ظرفيت پزشكي و پيراپزشكي


تكميل ظرفيت دوره كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي براي ۷ رشته پزشكي، داندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي، پرستاري، هوشبري و تغذيه انجام مي‌شود كه داوطلبان بايد با ورود به سايت ازمون و انتخاب رشته و كدهاي محل دانشگاهي تكميل ظرفيت خود را انجام بدهند.


شرايط ثبت نام تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد:
داوطلبان عزيز بايد براي تكميل ظرفيت خود اقدام كنند چرا كه تكميل ظرفيت تير پاياني براي قبولي در كنكور سراسري و همچنين وارد شدن در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي دانشگاه مي باشد.
براي ثبت نام تكميل ظرفيت اين رشته ها شما مي توانيد با خريد كارت اعتباري تكميل ظرفيت از سايت دانشگاه آزاد انتخاب رشته خود را به انجام برسانيد. توجه داشته باشيد يه ذره از توقعات خود را كاهش داده و همچنين بيشتر توجه و تمركز خود را بر روي اولويت هاي اول بزاريد


مهلت ثبت نام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه ازاد


آخرين مهلت ثبت نام انتخاب رشته دانشگاه آزاد روز جمعه 21مهر مي باشد داوطلبان عزيز بايد قبل از روز زمان مشخص شده انتخاب رشته تكميل ظرفيت خود را انجام دهند احتمال دارد تمديد مهلت انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه ازاد توسط دانشگاه ازاد صورت نگيرد.
راههاي ارتباطي با كارشناسان و مشاوران درخت دانش در خصوص مشاوره تكميل ظرفيت:

شماره تماس: 9099072943

كانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اينستاگرام مشاوره تحصيلي درخت دانش

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۱:۰۹ توسط:teletexting موضوع:

مهلت تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري

مهلت تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري

بعد از ثبت نام پذيفته شدگان نهايي دانشگاه  سراسري، يك سري از ظرفيت خالي ثبت نام نشده ها در هر كد رشته محل دانشگاه سراسري اعم از روزانه، شبانه، غير انتفاعي، پيام نور و بين الملل كيش خالي مي ماند و اين صندلي خالي با اعلام زمان تكميل ظرفيت از طرف دانشگاه ها به سازمان سنجش به اطلاع داوطلبان متقاضي تكميل ظرفيت خواهد رسيد. در روزهاي آتي زمان شروع تكميل ظرفيت را به اطلاع دوستان متقاضي مي رسانيم كه بايد در مدت مشخص شده در دفترچه تكميل ظرفيت، انتخاب رشته خود را انجام داده وبه احتمال زياد تا 50 كد رشته محل را با شناخت كامل و علاقه به ادامه تحصيل در آن رشته انتخاب و شانس خود را بار ديگر به محك آزمايش بگزاريد.

چه كسي مي تواند در تكميل ظرفيت شركت كند؟

شركت نمودن در كنكور سراسري 96 و صادر شدن كارنامه براي داوطلب تنها شرط لازم و كافي جهت انتخاب رشته در تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري مي باشد. در انتخاب هاي خود دقت لازم را داشته باشيد زيرا كه قبولي در تكميل ظرفيت 96 باعث مي شود كه حق شركت در دانشگاه سراسري سال بعد يعني سال 97 را نداشته باشيد. يعني كسي كه در تكميل ظرفيت در يك كد رشته محل پذيرفته شود و جهت ادامه تحصيل در آن رشته ثبت نام نكند، سال بعد فقط مي تواند دانشگاه آزاد شركت نمايد و از شركت در دانشگاه سراسري ممنوع خواهد شد.

تكميل ظرفيت در دانشگاه سراسري:

 تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري وسعت زيادي دارد زيرا كه دانشگاه هاي روزانه و دانشگاه نوبت دوم يا همان شبانه، دانشگاه پيام نور، دانشگاه غير انتفاعي و دانشگاه پرديس خود گردان بين الملل را شامل ي شود. تكميل ظرفيت در دانشگاه سراسري در دفترچه تكميل ظرفيت به دو گونه ارائه مي شود.

بر اساس شركت در انتخاب رشته و يا تكميل ظرفيت بر اساس سوابق تحصيلي صورت مي گيرد. كه معمولا دانشگاه هاي پيام نور و غير انتفاعي بر اساس سوابق تحصيلي تكميل ظرفيت دارند. البته بعضي از رشته هاي بر اساس سوابق تحصيلي نيز در دانشگاه هاي روزانه به چشم مي خورد. پس لازم است در زمان پر نمودن تكميل ظرفيت دقت نماييد كه مكانهايي كه بر اساس سوابق تحصيلي تكميل ظرفيت دارند، فقط لازم است كه مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي و يا ديپلم نظام قديم داشته باشيد و نيازي به شركت در انتخاب رشته اولي را نداريد. در تكميل ظرفيت بر اساس سوابق تحصيلي شانس برتر مختص كساني مي شود كه در بين شركت كنندگان هر رشته محل معدل بالاتري داشته باشند.

دانستنيهاي لازم

*-  براي شركت در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه روزانه توجه داشته باشيد كه فقط رشته هايي را انتخاب كنيد كه در صورت پذيرفته شدن تمايل به ادامه تحصيل در آن كد رشته محل را داشته باشيد و گرنه از شركت در كنكور سراسري سال بعد محروم خواهيد شد.

* – با دقت انتخاب رشته نماييد و علايق خود را ناديده نگيريد زيرا كه با قبولي در تكميل ظرفيت شانس قبولي قبلي خود را از دست داده ايد.

*– داوطلبان هر 5 گروه آزمايشي  علوم رياضي، علوم تجربي، علوم انساني، زبان و هنر ه در انتخاب رشته بار اول شركت نموده اند مي توانند براي بار دوم نيز شانس خود را محك بزنند. كساني كه در انتخاب رشته اوليه شركت ننموده اند، حق شركت در تكميل ظرفيت را نيز ندارند.

*– تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري شامل دانشگاه روزانه، دانشگاه شبانه(نوبت دوم)،دانشگاه  پيام نور،دانشگاه  پرديس خودگردان(بين الملل) و دانشگاه غير انتفاعي مي شود.

*- تكميل ظرفيت به دو صورت بر اساس شركت در انتخاب رشته و يا تكميل ظرفيت بر اساس سوابق تحصيلي صورت مي گيرد. كه معمولا دانشگاه هاي پيام نور و غير انتفاعي بر اساس سوابق تحصيلي تكميل ظرفيت دارند. البته بعضي از رشته هاي بر اساس سوابق تحصيلي نيز در دانشگاه هاي روزانه به چشم مي خورد. پس لازم است در زمان پر نمودن تكميل ظرفيت دقت نماييد كه مكانهايي كه بر اساس سوابق تحصيلي تكميل ظرفيت دارند، فقط لازم است كه مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي و يا ديپلم نظام قديم داشته باشيد و نيازي به شركت در انتخاب رشته اولي را نداريد. در تكميل ظرفيت بر اساس سوابق تحصيلي شانس برتر مختص كساني مي شود كه در بين شركت كنندگان هر رشته محل معدل بالاتري داشته باشند.

*– در بسياري از دانشگاه ها با دانشجويان پذيرفته در تكميل ظرفيت مانند دانشجويان انتقالي برخورد مي كنند و امتيازاتي مانند خوابگاه و امكانات رفاهي را در اختيار آنها نمي گزارند. البته بعضي دانشگاه ها هم از اين قانون مستثني هستند.

داوطلبان متقاضي شركت در تكميل ظرفيت، جهت دريافت مشاوره و راهنمايي در مورد تكميل ظرفيت و شرايط رشته ها و دانشگاه هاي مشخص شده در فرم تكميل ظرفيت مي توانند با شماره گيري از طريق تلفن ثابت با شماره 9099072943 تماس حاصل نموده و تكميل ظرفيت خود را با بهترين نحو ممكن به مشاوران درخت دانش بسپارند.


برچسب: مهلت تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۷:۴۰ توسط:teletexting موضوع:

تكميل ظرفيت چيست

تكميل ظرفيت چيست ؟

تكميل ظرفيت چيست و به چه كساني تعلق مي‌گيرد؟

بعد از اعلام شدن نتايج نهايي كنكور و ثبت نام دانشجويان و آغاز كلاس‌ها، زمان اعلام تكميل ظرفيت دانشگاه‌هاست؛ اما هميشه اين سوال در ذهن جديدالورودها وجود داشته كه تكميل ظرفيت در دانشگاه‌ها به چه معناست؟

تكميل ظرفيت چيست ؟

وقتي تعداد ثبت نام‌هاي دانشگاه‌ها كم باشد، اين كمبود توسط سازمان سنجش با تكميل ظرفيت پر خواهد شد؛ مثلا يك دانشگاه از تعداد 35 پذيرش داشته است اما 30 نفر ثبت نام كردند و هنوز 5 جاي خالي در اين دانشگاه باقيست؛ اين 5 جاي خالي در قالب تكميل ظرفيت پر مي‌شود. كه اين ظرفيت ها از طريق دفترچه تكميل ظرفيت در اختيار متقاضيان خواهد گرفت.

ساير كساني كه در همان آزمون شركت كرده بوند مي‌توانند دوباره انتخاب رشته كنند تا اگر قبول شدند (طبق رتبه كشوري) براي ثبت نام اقدام كنند؛ البته داوطلبيني كه قبل از تكميل ظرفيت قبول شده باشند نيز ميتوانند شانس خود را براي قبول شدن در دانشگاه‌هاي ديگر امتحان كنند.

انواع تكميل ظرفيت

تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد

مهم ترين سوال در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اين است كه چه كساني واجد انتخاب رشته تكميل ظرفيت مي باشند.قابل توجه آن دسته از افرادي كه در انتخاب رشته مرداد ماه شركت نكرده اند تنها شرايط شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 حضور در جلسه كنكور سراسري و صدور كارنامه مي باشد.

شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد

 1. هر داوطلب تنها اجازه 20 انتخاب رشته را در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 دارد و فقط در گرايش رشته خود مي توانند انتخاب رشته كنند. به عنوان مثال داوطلباني كه در كنكور انساني شركت كرده اند ، تنها مي توانند از رشته محل هاي رشته انساني در تكميل ظرفيت برخوردار شوند.
 2. لازم به ذكر است كه اگر داوطلبان در تكميل ظرفيت مهر و بهمن دانشگاه آزاد 96 شركت كنند و همچنين در انتخاب رشته شهريور ماه هم در دانشگاه آزاد پذيرش شده باشند ، پس از اعلام نتايج نهايي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 ديگر قبولي در دانشگاهي كه شهريور ماه پذيرفته شده بودند لغو مي گردد و تنها اجازه تحصيل در دانشگاهي را دارند كه در تكميل ظرفيت مهر و بهمن پذيرفته شده اند.
 3. داوطلبان بايد توجه داشته باشند ، اصلي ترين گروه آموزشي كه در كنكور آزاد با آن سرو كار داريم رشته علوم تجربي است زيرا كه 95 درصد رشته محل ها به غير از رشته تجربي در تكميل ظرفيت بدون آزمون بوده و تنها رشته محل هايي كه با آزمون هستند در تكميل ظرفيت اعلام مي شوند و بسيار محدود هستند. آن دسته از داوطلباني كه ساكن تهران نمي باشند و مي خواهند در رشته هاي به غير از پزشكي و پيرا پزشكي شركت كنند بدانند كه تمام رشته  محل هاي دانشگاه آزاد بدون كنكور است.

 

تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري

تكميل ظرفيت براي داوطلباني است كه در كنكور سراسري سال 96 شركت كرده اند و براي آنها كارت ورود به جلسه صادر شده است. تكميل ظرفيت براي تمامي داوطلباني كه در كنكور قبول شده اند امكان انتخاب رشته در تكميل ظرفيت را فراهم كرده و داوطلباني كه چه در رشته اي قبول شده اند و چه نشده اند ميتوانند در تكميل ظرفيت شركت كنند. در صورتي كه داوطلباني كه انتخاب رشته موفق داشته اند و در تكميل ظرفيت شركت كنند ، در صورت عدم قبولي در تكميل ظرفيت ، هيچ چيزي را ازدست نداده اند و فقط شانس خود را براي انتخاب رشته يا دانشگاه بهتر امتحان كرده اند.

تكميل ظرفيت كنكور سراسري ( شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري )

براي مواقعي است كه كنكور دهندگان عزيز ، در انتخاب رشته يا دقت نكرده اند و انتخاب رشته بدي داشته اند و يا براي زماني است كه حتي در رشته مورد نظر قبول نشده اند و اين يك فرصت دوباره براي انتخاب رشته صحيح در كنكور است تا بتوانند مزد زحمات چند ساله خود را به خوبي دريافت كنند. انتخاب رشته بطور كلي يك پروسه با دقت است و اگر در انتخاب رشته دقت لازم را به عمل نياوريد ، احتمال اينكه درآينده از رشته تحصيلي خود راضي نباشيد بسيار است. دفترچه تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري نيمه دوم مهر ماه در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.

درصد و احتمال قبولي در تكميل ظرفيت كنكور سراسري ۹۶

( شرايط تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري )

در رابطه با احتمال و درصد قبولي در تكميل ظرفيت در رشته مورد نظر خودتان بايد عرض كنيم كه درصد قبولي بسته به تقاضاي داوطلبان كنكور درباره يك رشته متفاوت است و اما نااميد نباشيد چون بارها مشاهده شده كه داوطلبان از جمله خود بنده توانستم در رشته مورد نظر خودم كه در انتخاب اول قبول نشده بودم حتي در يك دانشگاه بالاتر قبول شوم.

 

كليه داوطلباني كه در كنكور سراسري مجاز شدند مي توانند در تكميل ظرفيت شركت كنند

چه آنهايي كه در انتخاب رشته اوليه قبول شده باشند و چه قبول نشده باشند؛ در واقع فقط مجاز شدن مهم است.

فرض كنيد داوطلبي در دانشگاه سراسري رشته جامعه‌شناسي يكي از دانشگاه‌هاي دور از شهر بومي خود را قبول شده است اما در دانشگاه آزاد مثلا رشته روانشناسي  واحد نزديك شهر بومي خود نيز قبول شده باشد و ترجيح دهد تا به جاي ثبت نام در دانشگاه سراسري به دانشگاه آزاد برود؛ در اين صورت يكي از ظرفيت هاي رشته جامعه‌شناسي دانشگاه سراسري خالي مي‌شود.

به همين ترتيب اگر رشته‌ها و دانشگاه‌هاي مختلف را در نظر بگيريم، همه ساله تعداد بسيار زيادي از رشته‌ها و دانشگاه‌ها به دليل انصراف دانشجو و يا ثبت‌نام در رشته دانشگاه ديگر داراي ظرفيت خالي مي‌شوند. در اين موقع دانشگاه اعلام تكميل ظرفيت مي‌كند تا دانشجوياني كه مي‌خواهند شانس خود را براي قبولي مجدد امتحان كنند، بتوانند دوباره انتخاب رشته دانشگاه نمايند.

مسلم است كه دانشگاه‌ها زماني مي‌توانند متوجه شوند كه آيا ظرفيت خالي دارند يا خير كه مهلت ثبت نام پذيرفته شدگان به پايان رسيده باشد. براي همين است كه معمولا مدتي بعد از پايان مهلت ثبت‌نام دانشگاه‌هاي مختلف اعلام تكميل ظرفيت مي‌نمايند.

تكميل ظرفيت‌ها از كي سر كلاس مي‌روند؟

از طرفي داوطلبيني كه در تكميل ظرفيت قبول مي‌شوند، ورودي بهمن ماه محسوب مي‌شوند و از نيمسال دوم تحصيلي مجاز به انتخاب رشته و آغاز ترم جديد تحصيلي‌شان مي‌شوند.

برخي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كه مرداد ماه، ليست پذيرش رشته‌هاي مورد نظر را به سازمان سنجش ارائه نكرده‌اند(به هر دليلي شرايط پذيرش دانشجو براي نيمسال اول نداشته‌اند) و نيمسال دوم توانايي اين امر را دارند، مهر ماه تعداد پذيرش در هر رشته را اعلام مي‌كنند.

بعضي دانشگاه‌ها كه براي اولين بار در يك رشته تحصيلي دانشجو مي‌پذيرند نيز ممكن است در تكميل ظرفيت قرار گيرند.

چه كساني مشمول تكميل ظرفيت نمي‌شوند؟

كساني كه در انتخاب رشته اوليه شركت نكنند مشول تكميل ظرفيت نمي‌شوند و اين در حالي است كه در گذشته، اگر داوطلب بعد از انتخاب رشته در دوره‌هاي غيرروزانه نيز قبول نمي‌شد، مجاز به شركت در تكميل ظرفيت نبود اما چند سالي است كه اين قانون برداشته شده است و غيرروزانه‌ها هم مشمول اين طرح هستند.

منبع : تكميل ظرفيت دانشگاه – درخت دانش

 


برچسب: تكميل ظرفيت دانشگاه سراسري، تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت، تكميل ظرفيت چيست،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۷:۰۶ توسط:teletexting موضوع:

تكميل ظرفيت با كارنامه سبز

كارنامه سبز چيست ؟


كارنامه سبز چيست و چه كاربردي دارد؟ كارنامه سبز يا كارنامه كنكور كارنامه‌ اي است كه يك هفته بعد از اعلام نتايج نهايي كنكور منتشر مي شود و براي آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 كه براساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته بوده اند و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اينترنتي اقدام نموده‌اند، صادر شده است و نشانگر رديف نهايي هر داوطلب در رشته انتخابي و آخرين رديف نهايي پذيرفته شده در سهميه مربوط باشد.

كاربرد كارنامه سبز چيست ؟

كارنامه سبز چيست و چه زماني منتشر مي شود ؟ كارنامه سبز يا كارنامه نهايي كنكور در هفته اول مهر ماه و پس از اعلام نتايج نهايي كنكور و ثبت نام  داوطلبان در دانشگاه از طرف سازمان سنجش منتشر مي شود پس از انتشار كارنامه نهايي كنكور سراسري سال 1396 با دو دسته از داوطلبان طرف هستيم. يك دسته افرادي كه در يك رشته محل روزانه قبول شده اند و علاقه اي به ثبت‌ نام ندارند و از طرف ديگر نمي‌خواهند از كنكور سال بعد محروم شوند. اين گونه افراد مي‌توانند درخواست بررسي اشتباه در انتخاب رشته دهند. دسته بعدي افرادي هستند كه از رشته محل قبولي خود رضايت ندارند و مي‌خواهند با استفاده از كارنامه سبز يا كارنامه نهايي يا كارنامه محرمانه به يكي از انتخاب‌هاي بعدي انتقالي بگيرند، كه اين افراد هم مي‌توانند درخواست بررسي انتخاب‌هاي پاييني خود را از طريق سيستم سازمان سنجش آموزش كشور دهند.

تذكرات مهم پيرامون كارنامه سبز

 • وجود علامت ستاره (*) در ستون نتيجه نشان مي‌دهد كه داوطلب در اين كد رشته محل پذيرفته شده است.
 • مفهوم عدد 1 (يك) بمنزله عدم دارابودن شرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در دفترچه‌هاي راهنما و برگ راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1396براي انتخاب رشته مربوط مي‌باشد (نظير تكرار كد رشته انتخابي، عدم رعايت جنسيت پذيرش، عدم توجه به ضوابط رشته‌هاي داراي شرايط خاص براي رشته مذكور و…).
 • مفهوم عدد 2 (دو) در ستون نتيجه بدين معني است كه شما در زمان اعلام نتيجه نهايي حداقل در يك كد رشته محل جهت انجام مصاحبه به يكي از دانشگاه‌ها معرفي شده ايد.
 • مفهوم عدد 3 (سه) در قسمت نتيجه اولويت قبولي نشانگر آن است كه داوطلب با توجه به داشتن نمره در رشته محل انتخابي، در سهميه مجاز ديگري به جز سهميه نهايي و يا جنسيت ديگر پذيرفته شده است.
 • مفهوم عدد 4 (چهار) مندرج در ستون نتيجه به منزله آن است كه وضعيت علمي و عمومي شما در رشته مورد نظر توسط وزارت آموزش و پرورش در دست بررسي مي باشد.
 • مفهوم عدد 5 (پنج) مندرج در ستون نتيجه به منزله آن است كه داوطلب با توجه به ضوابط عمومي گزينش در رشته‌هاي دانشگاه فرهنگيان(تربيت معلم سابق) ودانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي امتياز لازم را كسب ننموده و در اولويت جذب قرار نگرفته است اين داوطلبان فرصت دارنددرخواست بررسي مجدد پرونده را به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ارائه نمايند بديهي است به درخواست هايي كه پس از تاريخ فوق ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهدشد.
 •  مفهوم عدد 7 (هفت) مندرج در ستون نتيجه به منزله عدم كسب حد نصاب امتياز در مصاحبه تخصصي و يا عدم احراز شرايط “سن، معدل، ويژگي هاي جسماني، … و غيبت در مصاحبه” مي باشد.
 • مفهوم عدد 8 (هشت) مندرج در ستون نتيجه به منزله پذيرش در رشته هاي چندگروهي تك ظرفيتي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد(تربيت معلم سابق) مي باشد كه در آن رشته ها پذيرش از گروه آزمايشي كه داوطلب آن داراي نمره كل بيشتري بوده است صورت گرفته يا اينكه داوطلب ضوابط انتخاب اين رشته را نداشته است.
 •  مفهوم عدد 9 (نه) مندرج در ستون نتيجه به منزله آن است كه وضعيت علمي و عمومي شما در دانشگاه شاهد، پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف، بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي، دانشگاه غيرانتفاعي رفاه، داروسازي دانشگاه بقيه الله و دانشگاه شهيد مطهري در دست بررسي است.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۵۳:۴۸ توسط:teletexting موضوع: